Obchodní podmínky a reklamační řád

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží
 
přijaté níže uvedeného dne, měsíce a roku

Obchodní společnost Perfekt Servis spol s.r.o., IČ: 00569097, se sídlem Brno, Václavská 1, PSČ 603 00, společnost zapsaná u KOS Brno, oddíl C, vložka 210  (dále jen „prodávající“) vydává tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „VOP“).

I. Účel VOP
1.Účelem těchto VOP je upravit práva a povinnosti mezi prodávajícím a jednotlivými kupujícími při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem koupě je zboží nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu prostřednictvím webového rozhraní provozovaného na internetových stránkách www.perfektservis.cz
2.Kupující je povinen se s VOP a Reklamačním řádem řádně seznámit před uzavřením kupní smlouvy.
3.Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel (dále také jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
4.Osobou odpovědnou za provoz internetového obchodu je Lubomír Solčianský.

II. Obecné informace o prodávajícím
1.Údaje zapisované do obchodního rejstříku:
Obchodní firma: Perfekt Servis spol s.r.o
IČ: 00569097
Sídlo: Brno, Václavská 1 , PSČ 603 00
Rejstříkový soud: KOS Brno, oddíl C, vložka 210

2.Kontaktní údaje jako poštovní adresa pro doručování a telefonní a faxová čísla jsou uvedeny na internetových stránkách www.perfektservis.cz v záložce kontakty.

III. Použité pojmy

Pro účely těchto VOP platí, že:
1.spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
2.kupující nikoli spotřebitel je osoba, která uzavírá kupní smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
3.smluvními stranami jsou prodávající a kupující;
4.prostředkem komunikace na dálku je takový prostředek, který umožní uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran;
5.internetovým obchodem prodávajícího je místo provozované prostřednictvím webového rozhraní na internetových stránkách www.perfektservis.cz, které umožňuje uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami;
6.zbožím jsou produkty nabízené prodávajícím v rámci jeho internetového obchodu;
7.kupní smlouvou je smluvní vztah mezi smluvními stranami, ze kterého vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu jím poptané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupujícímu povinnost toto zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

IV. Kupní smlouva
1.Kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavírána prostředkem komunikace na dálku, kterým je internetový obchod prodávajícího.
2.Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
3.Kupní smlouva je uzavírána tak, že kupující v rámci internetového obchodu prodávajícího ze seznamu nabízeného zboží vloží jím vybrané zboží do košíku, resp. nákupního košíku a podle jednotlivých kroků uvedených na internetových stránkách www.perfektservis.cz  v rámci objednávkového formuláře zadá požadované údaje a zboží závazně objedná. Objednáním zboží kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem, že je jimi vázán, a že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy užitím prostředku komunikace na dálku. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícího neprodleně po jejím odeslání, a to prostřednictvím elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím akceptováním prodávajícím. Učiněná objednávka musí být akceptována prodávajícím. Akceptace prodávajícího nabývá účinnosti a kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy jeho akceptace obsahu objednávky dojde kupujícímu.
4.Objednávka kupujícího podle odst. 3 tohoto článku je považována za platnou, obsahuje-li veškeré předepsané údaje tak, jak jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.
5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
6.Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
7.Prodávající si vyhrazuje, že v jím určených případech může podmínit uzavření kupní smlouvy složením zálohy na úhradu kupní ceny kupujícím, a to ve lhůtě stanovené prodávajícím. Takto může být postupováno zejména v případech většího objemu objednaného zboží nebo u dražšího zboží.
8.Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího potvrzení pravosti a pravdivosti údajů uvedených na jeho objednávce, tzn. autorizaci objednávky kupujícího, na základě které budou ověřeny údaje v objednávce, a to zejména formou písemné listovní zásilky, telefonicky nebo e-mailem. Nebude-li kupující reagovat na žádost prodávajícího o autorizaci objednávky do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne učinění žádosti prodávajícího o autorizaci objednávky, nebo odmítne-li kupující objednávku autorizovat, tzn. potvrdit pravost a pravdivost všech údajů na ní, je prodávající oprávněn odmítnout učiněnou objednávku a byla-li již uzavřena kupní smlouva, je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
9.Dárky poskytované kupujícímu zcela zdarma jsou předmětem darovací smlouvy a splňují právní normy dle pravidel právního řádu České republiky. Na dárky nelze uplatňovat spotřebitelská práva.
10.Dojde-li ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle odst. 3 tohoto článku.

V. Zboží
1.Předmětem koupě podle kupní smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího učiněné podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP.
2.Popis zboží je uveden v rámci internetového obchodu. Rozměry, váha, kapacita a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu vycházejí z údajů výrobců s tím, že výrobce si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů od výrobce nebo jednotlivých dodavatelů zboží. Veškeré nabídky zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.Kupující je oprávněn se před učiněním závazné objednávky zboží podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP formou e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu prodávajícího servis@perfektservis.cz dotázat prodávajícího na jednotlivé údaje vztahující se ke zboží.
4.Kupující bere na vědomí, že obrázky u zboží mají pouze orientačně informativní charakter a i přes veškerou snahu nemusí vždy odpovídat skutečnému stavu. Skutečné zboží se může lišit v některých detailech, např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků, kdy v takovém případě je rozhodující popis výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán.

VI. Kupní cena
1.Kupní cena zboží je uvedena pro každé zboží v rámci internetového obchodu prodávajícího. Kupní cena je členěna na kupní cenu bez DPH a kupní cenu včetně DPH. Kupující je povinen uhradit kupní cenu včetně DPH a všech poplatků a další platby podle odst. 3 tohoto článku VOP.
2.Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu platnou v okamžiku účinnosti kupní smlouvy. Do okamžiku účinnosti kupní smlouvy je prodávající oprávněn kdykoli a bez udání důvodu měnit kupní ceny uvedené pro jednotlivé položky zboží v internetovém obchodu prodávajícího.
3.Ke kupní ceně včetně DPH mohou být kupujícímu doúčtovány náklady na dopravu (náklady na dodání) do místa určeného kupujícím a náklady spojené s balením zboží a to podle ceníků dostupných v internetovém obchodě, které jsou platné a účinné k okamžiku účinnosti kupní smlouvy.
4.Daňový doklad (faktura) prodávajícího vystavený na základě kupní smlouvy slouží současně jako dodací list. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího / spolu s dodávkou zboží.
5.Nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, je podmínkou dodání zboží kupujícímu plné uhrazení kupní ceny. Nebude-li kupní cena kupujícím řádně uhrazena před dodáním zboží, vyjma zvolení formy platby na dobírku, kupní smlouva pozbývá své účinnosti a zboží nebude kupujícímu dodáno. Ustanovením předchozí věty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu neuhrazením kupní ceny kupujícím vznikla.
6.Akční kupní ceny stanovuje prodávající a nebude-li jím rozhodnuto jinak, platí vždy jen do vyprodání zásob zboží, na které se vztahují, nebo po časově omezenou dobu. Je-li na zboží poskytována jakákoli sleva, nelze tuto slevu sčítat s jinými slevami nebo výhodami.

VII. Splatnost kupní ceny
1.Splatnost kupní ceny závisí na způsobu zvolené úhrady kupní ceny, a to takto:a.v případě dobírky je kupní cena splatná v hotovosti při převzetí zboží;
b.v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 (čtrnácti) dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy;
2.V případě úhrady kupní ceny:a.v hotovosti při převzetí zboží, je kupní cena uhrazena předáním kupní ceny osobě, která byla oprávněna k doručení zboží pro kupujícího.
b.bezhotovostním převodem je kupní cena uhrazena připsáním kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.


VIII. Výhrada vlastnického práva
1.Prodávající si ke zboží vyhrazuje vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

IX. Dodání zboží
1.Zboží bude kupujícímu dodáno odesláním zboží prostřednictvím přepravce do místa určeného kupujícím, kterým je místo uvedené v závazné objednávce kupujícího podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP.
2.Kupující je oprávněn z nabídky v rámci internetového obchodu zvolit přepravce, který dodání zboží provede. Volbou přepravce souhlasí kupující s cenou za přepravu včetně DPH tak, jak je uvedena v rámci internetového obchodu prodávajícího.
3.Náklady spojené s dodáním a převzetím zboží nese, nebude-li prodávajícím stanoveno jinak, kupující.
4.Prodávající splní svou povinnost dodat zboží jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího.
5.Kupující je povinen zboží převzít v místě, které ve své závazné objednávce podle čl. IV. odst. 3 těchto VOP určil. Kupující je povinen poskytnout dopravci a prodávajícímu veškerou součinnost k tomu, aby mu bylo možné zboží dopravit a předat. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Kupujícímu spotřebiteli je v jeho zájmu doporučeno učinit při převzetí zboží stejné kroky jako kupující, který není spotřebitelem, když tak může předejít případným komplikacím. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem. Podpisem dodacího listu přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky a správný počet balíků.
6.Při splnění podmínky uvedené v čl. VIII. těchto VOP přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
7.Zboží bude podle jeho dostupnosti, provozních možností a vytíženosti prodávajícího, místa určeného kupujícím pro dodání, poptávky dalších kupujících a jiných faktorů majících vliv na dodání zboží dodáno v co nejkratší době po účinnosti kupní smlouvy, obvykle do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy. V případě, že zboží není skladem, je obvyklá lhůta prodloužena o dobu, kdy je zboží dodáno do skladu prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že v případě zvýšené poptávky po zboží prodávajícího (například v době před Vánoci), v případě zhoršených povětrnostních podmínek nebo v případech způsobených vyšší mocí může být dodací lhůta delší, než činí v obvyklých případech.
8.Prodávající nezajišťuje uvedení zboží do provozu a ani jeho montáž.

X. Práva z vadného plnění
1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, je-li kupujícím spotřebitel, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal a má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
e.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3.V případě, že zboží při převzetí spotřebitelem nemá vlastnosti stanovené v předchozím odstavci, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
4.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
5.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:a.na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
b.na odstranění vady opravou zboží,
c.na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d.odstoupit od smlouvy.

6.Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce tohoto článku.
7.Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
8.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,a.došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
b.použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
c.nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d.prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

9.Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
10.Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že zboží je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
11.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v provozovně prodávajícího na adrese Václavská 1 Brno, 60300. Doporučujeme kupujícímu předchozí objednání kupujícího před osobní návštěvou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese na své náklady a nebezpečí kupující. Bude-li reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou, hradí prodávající náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být kompletní, to znamená včetně všech manuálů a jiného případného příslušenství a podobně, pokud možno i zabaleno v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě.
12.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
13.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Tyto lhůty nejsou závazné ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitelem.
14.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

XI. Odstoupení od kupní smlouvy
1.Kupující spotřebitel tímto bere na vědomí, že má právo od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že by prodávající nepoučil kupujícího o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do 1 (jednoho) roku a 14 (čtrnácti) dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy je vyloučeno v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
2.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady spojené s navrácením zboží včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nese kupující. Zaslání zboží prodávajícímu zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.
3.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od předání zboží nebo prokázání odeslání zboží prodávajícímu, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ve výši základní ceny dopravy, zvolil-li si kupující dražší způsob), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
4.Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle toho článku musí prodávajícímu do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrátí jen takto sníženou kupní cenu.
5.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na poštovní adresu prodávajícího či na elektronickou adresu prodávajícího.

XII. Ochrana osobních údajů
1.Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení a jiné informace o své činnosti.
2.Kupující tímto ve smyslu ZoOÚ vyslovuje svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které jsou nezbytné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy, tj. zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, kontaktní osoba, fakturační informace, telefonní číslo, emailová adresa a další nezbytné informace potřebné k jednání o uzavření nebo změně kupní smlouvy. Souhlas kupujícího podle předchozí věty je dán pro účel zpracování osobních údajů ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému obecně pro CRM systém a k provozu e-shopu prodávajícího. Souhlas kupujícího podle tohoto odstavce je dán na dobu 10 (deseti) let. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající k výše uvedeným osobním údajům přiřazoval případně další kupujícím poskytnuté osobní údaje. Poskytnutí osobních údajů kupujícím prodávajícímu je dobrovolné.
3.Prodávající tímto ve smyslu ZoOÚ informuje kupujícího, že kupujícím poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem ve smyslu registrace prodávajícího jako správce osobních údajů, tj. k účelu prodejnímu, marketingovému obecně pro CRM systém a k provozu e-shopu prodávajícího, a to v rozsahu nezbytném pro plnění podle kupní smlouvy a dále v rozsahu nezbytném pro další prodejní a marketingové účely prodávajícího. Prodávající dále informuje kupujícího o jeho právu přístupu k osobním údajům a právu na opravu osobních údajů. Kupující má dále práva uvedená v ustanovení §12 a § 21 ZoOÚ.
4.Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny zaměstnancům, spolupracovníkům či dodavatelům prodávajícího, jakož i zpracovatelům plateb. Kupující tímto stvrzuje, že si je vědom, že důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k uvedenému účelu je neuzavření smlouvy.
6.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám
7.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvedené při registraci nebo objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.Kupující výslovně souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
11.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIII. Ustanovení závěrečná
1.Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
2.Pokud vztah související s užitím internetového obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku užití internetového obchodu v rozporu s jeho určením.
3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů je možné prostřednictvím mediace či rozhodčího řízení, které je založeno zejména na smluvní autonomii stran, Dozorujícím a kontrolním orgánem je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
4.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5.Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
6.Přijetím těchto VOP se ruší, s výjimkou dále uvedenou, stávající obchodní podmínky a Reklamační řád. Práva a povinnosti z kupních smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti těchto VOP se řídí obchodními podmínkami a Reklamačním řádem účinnými ke dni jejich uzavření.
7.Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 2.1.2016.

V Brně, dne 2.1.2016

 1.  
 1. Úvodní ustanovení

  1. Tento reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Perfekt servis s.r.o., se sídlem Brno, Václavská 1 60300 IČ 00569097 (dále také "provozovatel") a kupujícího (zákazník, spotřebitel) a je také nedílnou součástí obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
  2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatňována v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady
 2. Převzetí zboží

  1. Kupující, který není spotřebitelem
   1. Kupující musí prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti dopravce.
   2. Jsou-li zjištěny zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít. Kupující je také povinen zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.
   3. Zjevné vady, poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího. Podmínkou takovéto reklamace je však doložení záznamu o poškození zboží při dopravě, podepsané dopravcem.
  2. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě, kupující svým podpisem přepravního listu stvrzuje vnější bezvadnost dodané zásilky. Předpokladem nepoškození zboží při přepravě je především vnější nepoškozenost dodané zásilky.
 3. Záruční podmínky

  1. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci.
  2. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku a činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.
  3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě, čímž je myšlena doba od převzetí věci do oprávněné reklamace, až do doby, kdy byl kupující povinen si věc ze záruční opravy vyzvednout. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců nebo do doby trvání záruky původního zboží, je-li tato delší.
  4. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím
Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Smluvní záruka
Prodávající může poskytnout rozšířenou záruku na zboží. V takovém případě její podmínky a rozsah stanoví v záručním listě.

 1. Rozpor s kupní smlouvou

  1. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující, je-li spotřebitelem, právo volby řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující/spotřebitel nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel o rozporu s kupní mluvou věděl nebo ho sám způsobil.
 2. Vyřízení reklamace

  1. V případě vad, které se vyskytnou v záruční době, se zboží reklamuje přímo v autorizovaných servisech. Seznam autorizovaných servisů bývá přiložen k návodu nebo je součástí záručního listu. Seznam autorizovaných servisů rovněž na dotaz kupujícího sdělí prodávající. Za účelem zkvalitnění našich služeb, nás prosím o reklamaci uplatněné u autorizovaného servisu co nejdříve informujte písemně, nebo emailem servis@perfektservis.cz nebo telefonicky 543215059 od 8,00 do 18,00 hod.
  2. V případě, že nevyužijete shora doporučeného postupu, tj. reklamace zboží přímo u autorizovaného servisu, lze reklamaci uplatnit také v provozovně prodávajícího na adrese Perfekt servis s.r.o.,Václavská 1, Brno, 60300 a to buď osobně, popř. zasláním zboží prostřednictvím České pošty s.p. či jiné podobné společnosti ( ne na dobírku!!! ).
  3. Za účelem rychlejšího vyřízení Vaší reklamace nás v případě zaslání zboží určeného k reklamaci poštou laskavě co nejdříve po odeslání zboží informujte o této reklamaci emailem: servis@perfektservis.cz nebo telefonicky 543215059 od 8,00 do 18 hod.
  4. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.
  5. Kupující prokáže původ zboží při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu. Není-li schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.
  6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
  7. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, kupující doručí na vlastní náklady (tyto náklady pak může kupující nárokovat po prodejci) a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny prodávajícího. Kupující ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být pokud možno nejlépe v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, vč. kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu (pokud je k výrobku dodáván) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.
  8. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
  9. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit.
  10. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Záruční doba všem osobám, používajícím zboží za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje se na základě dohody s kupujícím - podnikatelem, či záručním listem.
 3. Rozsah záruky

  1. Záruka zaniká v následujících případech
   • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací nebo byla-li provedena firmou, která pro tuto činnost není oprávněná,
   • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
   • prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje,
   • nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu",
   • spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zváštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty.
  2. Záruka se nevztahuje na:
   • škody způsobených živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem,
   • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
   • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
  3. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího musí být vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez tohoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
 4. Odstoupení od smlouvy

  1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
  2. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem do 14ti dnů od převzetí věci doporučujeme dodržet dále uvedený postup:
  3. Zaslat prodávajícímu doporučený dopis se zprávou o tom, že kupující odstupuje od smlouvy s uvedením čísla předmětné objednávky zboží, data nákupu a číslem účtu pro vrácení peněz prodávajícím nebo adresy pro zaslání peněz.
  4. Spotřebitel dále zboží zašle zpět na adresu Perfekt servis., Václavská 1, 603 00 a to tak, že zboží by mělo být nejlépe v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky opotřebení, nesmí být poškozené, musí být kompletní (tj. včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), s kopii dokladu o koupi.
  5. Zboží je třeba dopravit prodávajícímu osobně nebo zaslat doporučeně a doporučujeme ho pojistit. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány kupujícímu převodem na účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Náklady na doručení zboží zpět nese zákazník.
  6. Odstoupení od smlouvy musí být uplatněno nejpozději do 14ti dnů od převzetí věci.
  7. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, má dodavatel právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 5. Závěrečná ustanovení

  1. Záruční podmínky v tomto záručním řádu jsou platné pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky. Ostatní podmínky se řídí dle občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, popřípadě obchodního zákoníku, jedná-li se o obchodně právní vztah.
  2. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.4.2010. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.Více informací
beru na vědomí